Kompas II

Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ evropského společenství, využívajících v současném programovacím období 2000 – 2006 finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Je součástí Evropské strategie zaměstnanosti. Podporuje prosazování nových, účinnějších prostředků řešení nezaměstnanosti a odstraňování diskriminace v práci a nerovnosti v přístupu k zaměstnání.

Česká asociace rozvojových agentur (ČARA) je partnerem v projektu KOMPAS II, který v rámci Iniciativy Společenství EQUAL realizuje v České republice program podpory aktivace vlastních schopností uchazečů o zaměstnání. Jedná se o žadatele bez ukončeného vzdělání, obtížně uplatnitelné na trhu práce. Předkladatelem projektů Kompas a Kompas II je jeden ze zakládajících členů ČARA, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která je v rámci těchto projektů zároveň účastníkem nadnárodního partnerství „Cesty k zaměstnanosti“. Na projektu Kompas II se podílí 38 partnerů, mezi nimiž jsou střední školy, odborná učiliště, vysoké školy, úřady práce, specializované vzdělávací instituce, zaměstnanecké organizace a organizace sdružující zaměstnavatele.

Cílem projektu je najít a vyzkoušet nový způsob, jak dát dlouhodobě nezaměstnaným šanci získat rovnoprávné postavení na trhu práce tím, že jim bude umožněno dokončit neúplné vzdělání v souběhu rekvalifikace a dvouletého učebního oboru dálkovou formou. Projekt Kompas byl původně aplikován na oblast Ústeckého kraje a Ústecký kraj je také jeho garantem. Předpoklad jeho úspěšnosti vychází z dlouhodobého poznatku dosavadní praxe, že osoby s ukončeným vzděláním jsou ve většině případů zařaditelné do pracovního procesu mnohem snadněji než nekvalifikovaní jedinci. Projekt je tedy v podstatě modulovým rekvalifikačním programem, který v první části provádí klasickou cílenou rekvalifikaci, na níž navazuje stáž nebo nástup do zaměstnání k určeným konkrétním zaměstnavatelům. Současně je účastník zařazen do dálkové formy studia vybraného dvouletého učebního oboru.

V praxi probíhá projekt následujícím způsobem: Za pomoci úřadů práce a odborných firem jsou z řad uchazečů o zaměstnání vybrány skupiny osob, které absolvují úvodní motivační fázi. Poté následuje rekvalifikační fáze ve dvanáctičlenných skupinách vybraných zájemců, podporovaná z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti úřadů práce. Na středních školách a učilištích se připravují metodiky a osnovy vybraných dálkových dvouletých učebních oborů. Souběžně s rekvalifikací probíhá výuka prvního ročníku učebního oboru. Následuje 2. ročník studia učebního oboru dálkovou formou.

Praktické ověření tohoto způsobu proběhlo na učilištích v Ústeckém kraji v šesti pilotních projektech, v těchto oborech: Strojírenská výroba, sadovnické a květinářské práce, elektrotechnické práce a výroba konfekce.

Projekt KOMPAS II rozšiřuje oblast působnosti projektu na území krajů Karlovarského, Zlínského a Moravskoslezského. Vybrané střední školy vypracovaly ve spolupráci s úřady práce a zaměstnavateli nové metodiky výuky. Podle těchto nově zpracovaných nebo převzatých metodik zkouší rekvalifikační fáze v praxi i v jiných učebních oborech. Další střední školy se zabývají tvorbou příslušných metodických a pedagogických materiálů. Kromě toho jsou výstupy a výsledky projektu prezentovány zainteresovaným institucím ve všech regionech soudržnosti České republiky.

Úlohou ČARA v projektu KOMPAS II je zajišťování kontaktů na instituce a organizace v jednotlivých regionech soudržnosti ČR, kam mají být výstupy projektu rozšířeny, propagace těchto výstupů na www stránkách, pomoc s pořádáním konferencí a seminářů, podpora šíření informací o projektu KOMPAS II a Iniciativě EQUAL a získávání aktuálních informací z regionů soudržnosti.


Kontakt

ČARA - Česká asociace rozvojových agentur / Czech Association of Development Agencies

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno
Czech Republic


+420 541 212 125